Powierz nam swoją nieruchomość... my zajmiemy się resztą


                              
 

 Nasze
 Wspólnoty Mieszkaniowe

 
Św. Ducha 16-18
Stary Rynek 66-68
Malborska 41-45A
Piłsudskiego 13
Powst. Warszawskich 9
Chocimska 5-7
Wigilijna 15-18
Próchnika 16-18
Próchnika 20-22
Próchnika 19-21-23
Browarna 67
Zacisze 3
Mączna 6-7
Garbary 1
Pozostałe Wspólnoty
 

 Nasze
 Obiekty Komercyjne

 
Garbary 24-25
Wigilijna 10-11
Wigilijna 19-21
 

 Nasze usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

 
www.centrum.elblag.pl

  Polecamy::

Telefony alarmowe


Przydatne linki

Miasto Elbląg

Porady

Wzory pism
  Interaktywna mapa Elbląga:

   
 
 
Nieruchomości
CENTRUM

ul. Giermków 4 Elbląg 82-300
biuro@centrum.elblag.pl
www.centrum-zarzadzanie.pl
tel: 55 236 23 10

godziny otwarcia biura:

pon-pt:  8:
30 - 16:00
Jesteśmy członkiem:
   
 

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości położonej ul. Piłsudskiego 13 w Elblągu - dzielnica Zakrzewo.

Przejęta w zarządzanie w grudniu 2002r. Budynek mieszkalny o łącznej pow. użytk. 2381.20m² składa się z 50 lokali mieszkalnych. Obiekt budowlany pochodzi z lat siedemdziesiątych. W roku 2005 w ramach przedsięwzięć termomodernizacyjnych wykonano ocieplenie zewnętrzne budynku wraz z malowaniem elewacji.
Rozliczenia dostaw wszystkich mediów do budynku odbywa się w cyklu półrocznym. Wszystkie lokale mieszkalne wyposażone są w indywidualne liczniki zużycia ciepłej i zimniej wody Obiekt budowlany pochodzi z lat siedemdziesiątych.Zarządzanie nieruchomością obejmuje, m.in.:

 • prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach nie wyodrębnionych weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości;

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy Prawa budowlanego;

 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz branie udziału w tych kontrolach;

 • utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością- do obowiązków Administratora należy zawieranie umów związanych z realizacją tego zadania, w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty;

 • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywóz nieczystości stałych;

 • zapewnienie usług kominiarskich, i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (np. anteny zbiorcze, domofon);

 • zapewnienie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej- zakres robot wymaga uzgodnienia z Zarządem;

 • usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej na warunkach określonych w umowie- zakres robot wymaga uzgodnienia z Zarządem;

 • ubezpieczenie budynku położonego na nieruchomości wspólnej;

 •  opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;

 • zawieranie umów o dostawy energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, robót bądź usług, związanych z realizacją zadań wymienionych wcześniej, po uzyskaniu zgody członków Zarządu;

 • reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed sądami, wobec organów administracji rządowej i samorządowej, a także w stosunkach z członkami wspólnoty i osobami trzecimi;

 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej;

 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) i korekt tego planu – w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej;

 • przygotowywanie rozliczeń planu gospodarczego, o którym mowa wyżej – w tym rozliczeń funduszu remontowego;

 • prowadzenie odpowiedniej księgowości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej;

 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 15 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego;

 • przygotowywanie informacji kwartalnych o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach Wspólnoty Mieszkaniowej (jeżeli z żądaniem takim wystąpi co najmniej 1/10 właścicieli lokali liczoną wg udziałów);

 • pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;

 • wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej, o ile jest taka możliwość;

 • wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali, dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej, zaświadczeń o wysokości wpłat na Fundusz Remontowy;

 • rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną – w ciągu roku w formie miesięcznych zaliczek określonych uchwałą właścicieli lokali i świadczeń określonych § 4 ust. umowy, opłaty miesięczne za lokale stanowiące własność Skarbu Państwa reguluje Wojskowa Administracja Mieszkań O/Elbląg, w wysokości i terminach ustalonych przez Zebranie Wspólnoty dla właścicieli lokali, niezależnie od stanu opłacania czynszów przez najemców;

 • windykacja opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym;

 • wykonywanie innych czynności przewidzianych przez ustawę o własności lokali.

Wstecz

 
 

 ::  Copyright © 1997 CENTRUM - zarządca nieruchomości Jerzy Budrewicz, Elbląg  ::